SCHULD VAN DE WONINGCRISIS ONTERECHT BIJ PARTICULIERE BELEGGER

Professor Peter van Gool gaf recent zijn afscheidscollege waarbij hij dieper inging op de woningcrisis en het woonprotest. Alle problemen die hieruit voortkomen werden door hem in twijfel getrokken; ‘zijn deze problemen er daadwerkelijk?’ Natuurlijk zijn de woonprijzen gestegen waardoor het lastig wordt de koopwoningmarkt of huurmarkt te betreden. Maar zittende bewoners voelen hier vrijwel niets van, mede door huurbevriezingen en huuraftoppingen. Huurstarters hebben het daarentegen een stuk moelijker. Hij vindt dan ook dat de problemen op de woningmarkt vaak onterecht bij de particuliere belegger gelegd worden.

De werkelijke problemen liggen ergens anders vindt van Gool, namelijk bij het monetaire beleid, meer leencapaciteit, de internationale rentedaling, het averechts werkende populistische overheidsbeleid en het onvoldoende bijbouwen.

Maatregelen
Om wat aan de woningcrisis te doen neemt de regering talloze maatregelen die vooral gericht zijn tegen de particuliere belegger. Deze regels richten zich echter niet op het bijbouwen, maar vooral op overheidsregulering en het anders verdelen van schaarste.

Voorbeelden hiervan zijn de zelfbewoningsplicht in de koopsector en de huurprijsregulering in het middenhuursegment. Maar er kan vanuit gegaan worden dat het vaststellen van huurprijzen onder de markthuren zal leiden tot lange wachttijden, toewijzingsvraagstukken en minder aanbod van huurwoningen. Dit betekent dat de huurstarters nog geen stap verder komen. Van Gool stelt wel dat de er gekeken moet worden naar de misstanden in de particuliere verhuur, maar het is de overheid zelf die daar actie in zal moeten nemen door bijvoorbeeld de huurtoeslaggrens te verhogen.

De oplossing
De echte oplossing voor de wooncrisis zal pas gevonden worden als naar de echte oorzaken wordt gekeken. Gelukkig dragen de huidige monetaire verkrapping en de sterke rentestijging al bij aan de oplossing. Daarnaast is er zeker nog meer te doen aan sommige woning prijsopdrijvende condities. Denk aan de toename van aflossingsvrije hypotheken en de ruime LTV-grenzen. Ook zou het averechts werkende overheidsbeleid teruggedraaid kunnen worden.

Bijbouwen
Het belangrijkste is volgens van Gool dat er snel wordt bijgebouwd om zo de wachttijden van sociale huur terug te dringen. Om dit te bewerkstelligen moeten coöperaties meer ruimte krijgen en zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Ook zegt van Gool dat het belangrijk is om de sociale huursector doelmatiger te beheren, ten gunste van de woningzoekende met lagere inkomens en ten nadele van zittende huurders met veel inkomen. Hij pleit dan ook voor een inkomensafhankelijk huurprijsbeleid in plaats van een inkomensafhankelijk huurverhogingsbeleid.