Hypotheekadvies

Als het bij ons niet kan dan lukt het nergens!

Meer informatie

De kritiekpunten op de maatregelen met betrekking tot de middenhuur

De kritiek op de plannen van minister De Jonge met betrekking tot de woningen in het middenhuursegment neemt toe. Het kabinet is namelijk van plan om een aantal wetswijzigingen door te voeren die tot veel ophef hebben geleid. De belangrijkste kritiekpunten hebben betrekking op het huurrecht in Nederland door de Wet Betaalbare Huur.

Ongestoord genot van eigendom

Allereerst is er de vraag of dit wetsvoorstel wel op deze manier doorgevoerd kan worden, aangezien het in strijd lijkt te zijn met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit artikel garandeert het ongestoord genot van eigendom en de regering mag daar alleen iets tegenin brengen als dit noodzakelijk is voor het algemeen belang. Het wetsvoorstel is een inperking op het eigendomsrecht omdat het zal leiden tot lagere huurinkomsten en doordat de woning in waarde kan dalen. Dit maakt het onzeker voor de eigenaar van een woning om zijn eigendom te exploiteren en dat kan het aantal woningen in het middenhuursegment doen afnemen.

Combinatie van regelingen

Een ander punt van kritiek is dat dit wetsvoorstel niet goed te organiseren lijkt met de andere wetgeving. De nieuwe box-3 regeling die sinds dit jaar geldt, waarbij van te voren vaststaande bedragen worden belast, zal namelijk leiden tot een toename van de exploitatielasten van de verhuurder. Als de lasten voor de verhuurders te hoog worden, zullen velen hun woning verkopen, waardoor het aantal woningen niet zal toenemen.

Op zoek naar alternatieven

Het is belangrijk dat het kabinet de kritiek serieus neemt en de input van betrokken partijen meeneemt bij het doorvoeren van wetswijzigingen. Het doel van het wetsvoorstel, het in bescherming nemen van huurders tegen hoge huurprijzen en het stimuleren van verduurzaming, moet echter niet uit het oog worden verloren. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk om niet alleen naar het huurrecht te kijken, maar ook naar andere factoren die van invloed zijn op de woningmarkt, zoals belastingregelingen. Alleen op deze manier kan er een integrale oplossing gevonden worden voor het tekort aan middenhuurwoningen en de problemen die daarbij komen kijken.