HIER ZIJN DE PLANNEN VAN HET NIEUWE KABINET VOOR WONINGBOUW

Na maanden van overleg hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een overeenkomst bereikt over de belangrijkste punten. Deze vier partijen willen de woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie een flinke boost geven. Laten we eens kijken naar hoe het nieuwe kabinet van plan is om de wooncrisis aan te pakken.

Het verminderen van het tekort aan woningen staat bovenaan de prioriteitenlijst voor het nieuwe kabinet. Daarom zal er een coördinerende minister komen die de regie voert over de ruimtelijke ordening en bepaalt waar en hoeveel huizen er gebouwd moeten worden.

Er zal een Woontop worden gehouden waarbij de centrale overheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies bindende afspraken maken om de woningbouw structureel te verhogen. Het politieke doel is om jaarlijks structureel 100.000 woningen bij te bouwen, passend bij de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen in de komende jaren.

Om deze doelen te bereiken, zullen de volgende maatregelen genomen worden:

 • Er zal worden gestreefd naar een grotere rol voor woningbouwcorporaties, ook in de (lage) middenhuur, door in de EU te pleiten voor verandering van relevante regelgeving.
 • De bestaande woningvoorraad zal beter worden benut door herbestemming van bestaande gebouwen toe te staan, zoals herbestemming van kantoren naar woningen, het opdelen van woningen, en het permanent bewonen van recreatiewoningen.

De bouw van nieuwe woningen zal worden versneld door:

 • Het beschikbaar maken van meer bouwgrond, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk.
 • Het aanwijzen van nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouw, bij voorkeur rond bestaande infrastructuur.
 • Het verminderen van de regeldruk en het versnellen van procedures om bouwprojecten sneller van start te laten gaan.

Wat betreft betaalbaarheid:

 • Minstens 30% van de nieuwbouw zal sociale huurwoningen zijn, met differentiatie op basis van lokale behoeften.
 • Het huurbeleid zal de betaalbaarheid moeten versterken en tegelijkertijd investeringen in nieuwbouw en verduurzaming mogelijk maken.
 • Maatregelen zullen worden genomen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken.

Voor koopwoningen:

 • Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht in de fiscale positie van eigen woningen om marktonzekerheid te voorkomen.
 • Gemeentelijke woonlasten zullen worden gemaximeerd via afspraken met gemeenten.
 • Bij het programmeren van koopwoningen zal rekening worden gehouden met voldoende woningen voor ouderen om doorstroom te bevorderen.

Op het gebied van migratie zal er een tijdelijke Asielcrisiswet worden ingevoerd om voor een periode van twee jaar af te wijken van de Huisvestingswet, waardoor er een verbod komt op het voorrang geven aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen.